مقایسه مصرف آب فلاش تانک اتوماتیک چشمی و فلاش تانک معمولی

با یک بـررسـی سـاده می توان به این مـطلب پی برد که افـراد به صورت معـمول در طی ۲۴ ساعـت حـدودا ۴ الی ۵ مرتبه از سـرویس بهـداشتـی استـفـاده مـیکـنند که معـمولا ۱ الی ۲ بار آن نیاز به تخـلیه تمام آب فلاش تانک میباشـد و در مابقی دفعـات استفاده آّب مورد نیاز بسیار کمتر میباشـد . پس اگـر بتـوان با ارائه راهکاری در این خـصوص متناسب با نـوع استـفاده افـراد از سـرویس آب خـروجی سـیفـون را تنظیم نمود صرفه جویی قابل مـلاحظه ای در این خصوص بعمل خواهـد آمد.

طرفیت یک فلاش تانک معمولا بین 6 تا 12 لیتر است.

به عـنوان مثال :

اگر فـقـط حـدود ۵۰% از کل جمعـیت کـشور یعنی ۳۵ میلیون نفردر نظربگیـریم که از فلاش تانک های معمولی موجود اسـتـفاده نمایند نتیجه مصرف آب در شرایط فعلی به شـرح زیـر است:

لیتر آب مصرفی هر نفر در هر روز جهت فلاش تانک = لیتر آب مصرفی در هر بار × دفعات استفاده از سرویس

۳۵ = ۷ × ۵

لیتر آب مصرفی فلاش تانک در یک روز = لیتر آب مصرفی هر نفر در ۲۴ ساعت × ۵۰% از جمعیت کشور نفر

۱ِ۲۲۵ِ۰۰۰ِ۰۰۰ = ۳۵ × ۳۵۰۰۰۰۰۰

لیتر در سال = تعداد روز در سال × لیتر آب مصرفی در یک روز

۴۴۷ِ۱۲۵ِ۰۰۰ِ۰۰۰=۳۶۵×۱۲۲۵۰۰۰۰۰۰

یا به عـبارت دیگر ۴۴۷ِ۱۲۵ِ۰۰۰ متـر مکعب در سال با شرایط فعلی مـصرف میشود.

صرفه جویی در مصرف آب یک لزوم است نه یک امکان.

حال چنانچه همان تعـداد افراد از سرویـسهای بهداشتی دارای فلاش تانک های اتوماتیک استفاده نمایند محاسبه مصرف آب به شرح زیر میباشد:

لیتر مصرفی = لیتر تخلیه شده × متوسط دفعات نیاز به آب کامل

۱۰٫۵=۷×۱٫۵

لیتر مصرفی = لیتر تخلیه شده × متوسط دفعات نیاز به آب کمتر

۷=۲×۳٫۵

برابر ۱۷٫۵ لیتر در روز

لیتر آب مصرفی فلاش تانک در یک روز = لیتر آب مصرفی هر نفر در ۲۴ ساعت × ۵۰% از جمعیت کشور نفر

۶۱۲ِ۵۰۰ِ۰۰۰ = ۱۷٫۵ × ۳۵ِ۰۰۰ِ۰۰۰

لیتر در سال = تعداد روز در سال × لیتر آب مصرفی در یک روز

۲۲۳ِ۵۶۲ِ۵۰۰ِ۰۰۰ = ۳۶۵× ۶۱۲ِ۵۰۰ِ۰۰۰

اختلاف این دو عـدد برابر است با صرفه جویی سالیانه در مـصرف آب :
متر مکعب ۲۲۳ِ۵۶۲ِ۵۰۰ = ۲۲۳ِ۵۶۲ِ۵۰۰ – ۴۴۷ِ۱۲۵ِ۰۰۰

محاسبات فوق نشان دهنده ۵۰% صرفه جویی در مصرف آب کمیاب و گرانبها میباشد. برای درک بهترموضوع اگر حجم آب سد کرج را ۲۰۰ِ۰۰۰ِ۰۰۰متر مکعب در نظر بگیریم در هـر سال میتوان به اندازه بیش از یک سد کرج در مصرف آب صرفه جویی کرد .

البته ممکـن است گروهی با دید انتقادی عـنوان نمایند که شاید خیلی از مردم از سیفـون استفاده نکنند و اشکالاتی از این دست را مطرح نمایند که در پاسخ باید عـرض کرد که این مسئله از لحاظ فرهنگی و بهداشتی بسیار ناپسند است که باید اصلاح و برطرف بشود و البته با نگاهی واقع بینانه به جمعیت میتوان با فـرهـنگ سازی بهداشتی عـدد ۳۵ میلیون را تا ۳۰% اضافه تـر محاسبه نمود یعنی هم آب کمتـرمصرف کرد و هم از بهداشت بیشتر بهره برد .

از ایـن محاسبات بسیار ساده استنباط میشود چنانچه در این خصوص نگاهی از منظر کارشناسی به هزینه های جنبی مصرف یعنی تصفیه آب وگستردگی شبکه های آبرسانی وسـد سازی وهمچنین پـرداخت یارانه ها ی مربوطه داشته باشیم میتوان آب صرفه جویی شده را در بخشهای کشاورزی و صنعت وامثالهم مصرف و موجبات شکوفایی تولیدات و در نتیجه کاهش بیکاری را در کشور فراهم نمود.

اگر این مطلب نظرتان را جلب کرد پیشنهاد میکنیم این را نیز مطالعه کنید: نکاتی درباره فلاش تانک های اتوماتیک

اندیشه درست پایدار است

گروه تولیدی مازیکام

ممکن است این مطالب را نیز بپسندین:

با محصولات مازیکام بیشتر آشنا شوید.

با محصولات مختلف پاسخگوی نیاز های مختلفتان هستیم.

محصولات مازیکام