درباره مازیکام

مـازیکـام اولــیـن و تـنـها تـولــیـد کــنـنـده  رســمی و مـجاز انـواع ســیـفــون و فـلاش تانـک اتـومـاتـیـک در ایــران مـی باشـد

این مجموعه از سال ۱۳۸۳ تا کـنون با بـررسـی های مـکـرر درخـصـوص انـواع سـرویـسـهـای بـهـداشـتـی که در کـشـور سـاخـته شــده و بـررسـی اشـکالات پـیــش آمــده از لـحـاظ بـهـداشــتـی و مــصـرف آب و گــرفـتـگـی لـولـه هـای فـاضـلا ب که از جــمـلـه مـهـمتـریـن عــوامــل غــیـر قـابـل اســتـفـاده شـدن سـرویـسـهـا مـیـبـاشـد مـبادرت بـه طـراحـی و تـولـیـد انـواع سـیـفـونها و فـلاش تانـکـهـای  اتـومـاتـیـک نـمـوده اسـت

ره آورد ایـن تـلاش اخـذ پـنـج گــواهـی ثــبــت اخــتــراع و تـایـیـدیـه هـای وزارت صــنـایــع و وزارت بهـداشـت و درمـان و شـرکـت آب و فـاضـلاب و… مـی باشـد.

آنـچـه بـسـیـار مـهـم و شـایـان تـوجـه مـیـبـاشـد ایـن اسـت کـه مـحـصولات بـه گونه ای طـراحی شـده اند که ضـمـن داشـتـن ظاهـری عـادی در حـداقـل زمان بـدون نـیـاز بـه تـخـریـب در هـر سـرویـس قـابـل اسـتـفـاده باشـنـد.

الـبـتـه قـیـمـت بـسـیـارمـناسـب و دوام فـوق العـاده ، نـصـب توسط تکنسین و گارانـتـی طـولانـی مـدت و خـدمـات پـس از فـروش نـیـز مـکـمـل زیـبـایـی و بـهـداشـت و صـرفـه جـویـی در مـصـرف آب خـواهـد بـود

محصولات مازیکام از سال ۱۳۸۵ در پر ترددترین سرویس های بهداشتی سطح کشور در حال کار میباشند.
ما به ایرانی بودن محصولات خود افتخار میکنیم و با جرأت اعلام میکنیم که در این کار به صورت تخصصی عمل کرده ایم .

———————————————————————————————–

کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک – فلاش تانک اتوماتیک – سیفون اتوماتیک – سیفون برقی – سیفون توالت – فلاشتانک برقی – فلاشتانک هوشمند – فلاش تانک برقی – فلاش تانک هوشمند – سیفون الکترونیک – فلاشتانک الکترونیک – فلاش تانک الکترونیک – شست و شوی توالت – نظافت توالت – توالت عمومی – کاهنده اب – شیر اتوماتیک – شیر الات اتوماتیک – چراغ الارم – نشانگر مشغول بودن سرویس – سرویس بهداشتی هوشمند -سرویس بهداشتی برقی – sdt,k hj,lhjd; – tghajhk; hj,lhjd; – tghjhk; hj,lhjd; – tghajhk; fvrd – tgha jhk; fvrd – ;hikni lwvt hf – tgha jhk; fvrd – j,hgj i,alkn – j,hgj fvrd – j,hgj ul,ld – sv,ds finhajd ul,ld