چراغ نشانگراستاندارد

۱۵۰,۰۰۰ ریال

 نمایش دهنده اشغال بودن سرویس بهداشتی _ این چراغ در خارج از سرویس نصب میشود