منبع تغذیه

۲۵۰,۰۰۰ ریال

منبع تغذیه V220 به V 12 جهت تآمین برق مورد نیاز دستگاه