الکترو موتور پمپ

۲۲۰,۰۰۰ ریال

ایجاد فشار هیدرولیکی جهت عملکرد سوپاپ توسط این پمپ اعمال میگردد