مقایسه مصرف آب فلاشتانک اتوماتیک مازیکام و فلاشتانک معمولی

با یک بـررسـی سـاده می توان به این مـطلب پی برد که افـراد به صورت معـمول در طی ۲۴ ساعـت حـدودا ۴ الی ۵ مرتبه از سـرویس بهـداشتـی استـفـاده مـیکـنند که معـمولا ۱ الی ۲ بار آن نیاز به تخـلیه تمام آب فلاشتانک میباشـد و در مابقی دفعـات استفاده آّب مورد نیاز بسیار کمتر میباشـد[…]